Unan sex cam

Kapwa natauhan ang dalawa at waring nagising sa isang malalim na panaginip.Agad naman iniangat ng binata ang telepono, habang ang dalaga ay inayos ang kanyang composure upang masimulan na ang totoong pakay sa binata.

Unan sex cam-39Unan sex cam-58

Ngunit ang dalaga ay parang asiwa sa pagtatalakay hindi lamang bunga ng mga nakakaakit na mata ng kausap maging ang pamamasa sa pagitan ng binti niya.Nahuli ni Violy na pinagmamasdan siya ng binata at sa tingin niya na para bang hinuhubaran siya ng binata sa mga mata nito o waring guni guni niya lamang.Sa isang bahagi ng isip niya mas gusto niya ang ideyang makamundong naglalaro sa isipan ng kaharap niya.Nakakapanghalina ang appeal ng dalaga, ika nga ay nakakapanghinayang magpahinga kung ito lamang ang iyong katabi sa kama. Napayuko naman si Violy na waring nahihiya sa kanyang naging aktitud sa pakikitungo sa binata.“Let’s go to my office” muwestra ni James sa kanyang pribadong silid kasabay nito ay nagpatiuna na siya sa dalaga upang ipagbukas ng pinto.Napansin ng dalaga na parang isolated ang lugar na kinalalagyan nila, walang mahagilap ang kanyang mata na ibang empleyado na naroon.Nakaramdam ng munting kaba ang dalaga, ngunit sa likod ng kabang ito ay nakakaramdam niya ng excitement. Pagkababa ng telepono ay binigyan niya ng Visitors I. ang bisita pagkatapos hinggan ng Identification Card. Iginiya ni Mila ang bisita papasok sa opisina at agad iminuwestra niya ang upuan sa bisita upang makaupo. “Sige, patuluyin mo na siya” wika ng kausap sa kabilang linya ng guwardiya. Violy Rodriguez of Arctec Printing Materials tugon naman ni Violy at awtomatikong nagkamay sila. Mila Benavidez secretary of Sir James” pakilala naman ng sekretarya.Nakaramdaman ng dalaga ang pagbilis ng tibok ng puso, humanga siya sa unang pagkakakita sa napakaguwapong binata na nasa harap niya.Pakiramdam niya ay malalaglag ang panty niya sa pinaghalong Richard Gomez at Paolo Bedionez na itsura nito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Unan sex cam”